Overheidssteun in 2018: gronden voor toekenning

De basis van het staatsbeleid is het behoud van het welzijn van de burgers. Begin 2018 is het de bedoeling de hulpverlening te verhogen aan mensen wier inkomen door levenssituaties zich niet van al het nodige laat voorzien. Al in januari worden de betalingen verhoogd en wordt de lijst van personen waarop de subsidies recht hebben, uitgebreid. Het beginsel van de toewijzing van geld zal gerichter worden, zodat met name degenen die het nodig hebben, tevreden worden gesteld en een aantal sociale diensten krijgen.

Wat is sociale bijstand?

Mensen die om wat voor reden dan ook in een moeilijke situatie verkeren, kunnen rekenen op hulp van de staat. Dit kunnen contante betalingen of ondersteuning in natura zijn. Het wordt belast onder de federale of regionale begrotingen en om het te ontvangen, is een persoon verplicht om per document te bevestigen dat hij in nood is. Afhankelijk van de categorieƫn burgers wordt de sociale bijstand doorlopend betaald of kan deze tijdelijk of zelfs eenmalig zijn..

Contante betalingen

Een van de vormen van staatssteun aan mensen met lage inkomens is het verlenen van hulp in de vorm van contant geld dat contant wordt uitgegeven of door overmaking op een bankrekening. Levendige voorbeelden zijn subsidies, materiƫle hulp, vergoedingen. De staat bepaalde duidelijk het bedrag van de gelduitkering afhankelijk van de categorieƫn burgers.

Natuurlijke vorm

Steun op regionaal niveau kan in natura worden verleend, aangezien de begrotingsmiddelen niet altijd aan de behoeften van alle behoeftigen kunnen voldoen. Het wordt verstrekt in overeenstemming met door de autoriteiten voor sociale bescherming opgestelde boekhoudkundige kaarten, verklaringen en lijsten. Voedsel, brandstof, medische benodigdheden, schoenen en kleding worden aan de burgers overhandigd.

Wettelijke regelgeving

De sociale bijstand van de staat in Rusland wordt geregeld door een aantal wetgevingshandelingen. Het belangrijkste document is de grondwet van de Russische Federatie, volgens welke de staat zich ertoe verbindt zijn burgers te steunen met het oog op hun waardig bestaan. Wat betreft individuele bevolkingsgroepen, moet u zich laten leiden door federale wetten:

 • over de basis van sociale diensten;
 • over de sociale bescherming van personen met een handicap;
 • over sociale diensten voor ouderen en mensen met een handicap;
 • op sociale steun voor wezen.

Er moet extra aandacht worden besteed aan de wet met betrekking tot de vaststelling van de kosten van levensonderhoud. Volgens dit criterium is het mogelijk om te bepalen of een persoon in nood is. De lijst kan niet uitputtend worden genoemd, aangezien zowel het federale als het regionale niveau vele verordeningen hebben aangenomen die maatregelen van overheidssteun voor alle bevolkingsgroepen vaststellen.

Hamer van de scheidsrechter

Welke categorieƫn burgers zouden moeten

Volgens de wetgeving bepaalde de sociale bijstand van de staat in 2018:

 • burgers met een laag inkomen;
 • personen die met een moeilijke financiĆ«le situatie worden geconfronteerd.

Deze omvatten:

 • alleenstaande gepensioneerden die welverdiende rust hebben gehad en geen mogelijkheid hebben om extra inkomen te ontvangen;
 • grote gezinnen waar kinderen onder de 18 jaar worden opgevoed (mits het kind voltijds studeert, wordt de lat op 23 jaar gesteld);
 • mensen met een handicap;
 • burgers die zorgen voor een gehandicapte van groep 1;
 • kinderen die zijn opgevoed in eenoudergezinnen;
 • gehandicapte kinderen;
 • kinderen onder de 18 vertrokken zonder ouders;
 • wezen;
 • kinderen met een of beide gepensioneerde of gehandicapte ouders;
 • ouders die voltijds student zijn van onderwijsinstellingen;
 • personen beloond met titels, onderscheidingen, insignes;
 • zwangere vrouwen en vrouwen met zwangerschapsverlof;
 • personen die voor een gehandicapt kind zorgen, ongeacht de aan hem toegewezen groep;
 • vluchtelingen
 • migranten;
 • gezonde burgers die onder reductie vallen.

Soorten sociale bijstand in 2018

Het belangrijkste criterium voor het toekennen van staatssteun in 2018 is het bedrag van het totale inkomen. Als het lager is dan de waarde die voor de regio is vastgesteld, wordt de persoon of het gezin geacht in nood te zijn. Overheidssteun aan de bevolking wordt toegekend als:

 • geldelijke vergoeding;
 • subsidies;
 • compensatiebetalingen;
 • humanitaire hulp.

Sociale voordelen

Geld wordt gratis aan een persoon overgemaakt. Ze kunnen worden uitgegeven naar goeddunken van een burger, dus het is niet nodig om zich hiervoor bij overheidsinstanties te melden. Het bedrag van het inkomen wordt bij wet bepaald voor elke categorie behoeftigen. Regionale autoriteiten hebben, naast federale betalingen, het recht om een ā€‹ā€‹aanvullende betaling toe te wijzen in overeenstemming met lokale regelgeving.

Subsidies

De betaling van subsidies is primair bedoeld. Het gebruik van fondsen is alleen mogelijk voor de behoeften die wettelijk zijn vastgelegd. Fondsen worden gratis aan burgers verstrekt. Het gebruik van financiering wordt gecontroleerd door de bevoegde autoriteit. Geld wordt op volgorde van prioriteit toegewezen en overgemaakt naar een bankrekening.

Kolommen met munten

Compensatiebetalingen

Compensatie kan worden gedefinieerd door het omgekeerde karakter van de bepaling. Dit betekent dat de burger eerst geld heeft uitgegeven voor bepaalde doeleinden en zich vervolgens tot de overheid heeft gewend voor terugbetaling van de bestede middelen. Elk geval van de mogelijkheid om de kosten te vergoeden, is wettelijk bepaald en om geld te ontvangen is het noodzakelijk om schriftelijk bewijs van hun gebruik te overleggen.

Humanitaire hulp

Het verlenen van steun in natura aan de armen wordt rechtstreeks verleend door de lokale autoriteiten via diensten en autoriteiten voor sociale bescherming. Degenen die hulp nodig hebben, krijgen kleding, schoenen, producten voor persoonlijke hygiƫne en voedsel aangeboden. Voor de oprichting van het fonds zijn gewone burgers, rijke mensen, organisaties die in staat zijn om in de eerste levensbehoeften en voorzieningen te voorzien, betrokken..

Hoe u sociale bijstand van de staat kunt krijgen in 2018

Een onderscheidend kenmerk van het verkrijgen van steun van de staat is het gerichte karakter van de verstrekking van middelen in contanten of in natura. Aangezien alleen mensen met een laag inkomen en burgers die financiƫle moeilijkheden hebben ondervonden om redenen die buiten hun macht liggen, de aanvraag kunnen indienen, is het niet alleen nodig om de nodige documenten op te stellen, maar ook om de procedure voor het verlenen van ondersteuning te kennen.

Waar uit te geven

Afhankelijk van de voorwaarden die aanleiding zijn voor het aanstellen van staatssteun in 2018, kunt u zich aanmelden bij multifunctionele centra op de woonplaats van de burger. De IFC-experts vertellen u welke documenten nodig zijn voor het verlenen van subsidies en berekenen het geschatte bedrag. Daarnaast kunt u direct documenten indienen bij de direct bij de voorbereiding van de subsidie ā€‹ā€‹betrokken instantie:

 • medewerkers van budgetorganisaties en mensen met een handicap dienen contact op te nemen met de vertegenwoordigers van de sociale dienst;
 • bij de geboorte van een kind worden documenten op de werkplek, bij de dienst voor sociale bescherming of bij de FIU ingediend;
 • gepensioneerden, strijders, thuisfrontwerkers en andere burgers die tot de bovengenoemde categorieĆ«n behoren, zijn van toepassing op de vestigingen van het pensioenfonds.

Welke documenten zijn nodig

Afhankelijk van het type ondersteuning kan het pakket met vereiste documenten aanzienlijk variƫren. Regionale autoriteiten kunnen om aanvullende documenten vragen op basis van lokale regelgeving. Om in 2018 sociale bijstand van de staat te ontvangen, kunnen zij naast een paspoort en een aanvraag vragen om:

 • SNILS;
 • BLIK;
 • geboortecertificaat;
 • overlijdensakte;
 • huwelijksakte of ontbinding ervan;
 • verklaring van gezinssamenstelling;
 • inkomensdocumenten;
 • een attest ter bevestiging van het samenwonen van ouders en hun kinderen;
 • documenten die voogdij / voogdij bevestigen;
 • certificaat van een gehandicapte;
 • ID van de gepensioneerde;
 • certificaat van een groot gezin;
 • gezondheidscertificaat (handicap).

De procedure en termijnen

Om de sociale bijstand van de staat in 2018 te benoemen, moet u contact opnemen met de instantie die verantwoordelijk is voor de benoeming van toelagen, of met de MFC met een verklaring en het nodige documentenpakket. Wetgeving duurt 10 dagen om een ā€‹ā€‹verzoekschrift te behandelen – na deze periode moet een persoon een positieve reactie of weigering ontvangen. Soms wordt een voorlopige reactie gegeven als de instantie het verzoek nader moet bestuderen en de ingediende documenten moet controleren. Vervolgens wordt de beoordelingsprocedure verlengd tot 30 dagen.

Vrouw en kalender

In welke gevallen kunnen sociale uitkeringen worden geweigerd of geannuleerd

De wetgeving stelde dat een persoon wiens financiƫle situatie is veranderd (er is een verhoging van het inkomen opgetreden), verplicht om de relevante autoriteit hiervan uiterlijk 14 dagen later op de hoogte te stellen. Vanaf dit moment wordt hij niet langer als behoeftig geregistreerd en worden alle vastgestelde voordelen voor hem (leden van zijn familie) geannuleerd. Werknemers in de sociale bescherming kunnen een burger weigeren met betrekking tot de toekenning van vergoedingen als hij:

 • aangegeven onjuiste of onvolledige gegevens over de gezinssamenstelling;
 • verborg zijn echte inkomen of eigendom.

Sociale bijstand aan kinderen

Ondersteuning en bescherming van kinderen wordt in verschillende richtingen uitgevoerd. Ten eerste betreft het de omgeving en gezinsrelaties van het kind en ten tweede de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Zo krijgt het kind gratis de kans om basis-, basis- en secundair onderwijs te volgen, en op competitieve basis – middelbaar beroepsonderwijs en hoger.

Kinderen hebben de mogelijkheid om gratis medische zorg en maaltijden te krijgen. Hulp wordt geboden door het toekennen van geldelijke en in natura steun aan gezinnen. Daarnaast zorgt de staat voor minderjarigen in moeilijke situaties en in sociaal gevaarlijke omgevingen door rehabilitatie, sociale aanpassing en financiƫle hulp.

Gezinnen met een laag inkomen helpen in 2018

Om demografische problemen op te lossen, moedigt de staat burgers op alle mogelijke manieren aan om gezinnen te stichten, zachte leningen te verstrekken om huisvestingsproblemen op te lossen, hulp bij de geboorte toe te kennen, zwangerschapsuitkeringen. Gezinnen wier inkomen niet het wettelijk vastgestelde minimum bereikt, hebben het recht om aanvullend op steun te rekenen. Overheidssteun voor de armen in 2018 werd op verschillende gebieden vastgesteld:

 • verschaffing van belastingvoordelen;
 • gratis medische zorg;
 • ontwikkeling van speciale kredietprogramma’s met bankinstellingen voor het verstrekken van leningen tegen gunstige voorwaarden;
 • hulp in natura (gratis medicijnen, brandstof en voedsel);
 • juridische, psychologische en andere soorten diensten op gratis (preferentiĆ«le) basis.

Soorten en omvang van de sociale bijstand van de staat aan grote gezinnen

Grote gezinnen staan ā€‹ā€‹op de speciale rekening van de staat. Op federaal niveau biedt het dus:

 • kortingen geven op energierekeningen;
 • gratis gebruik van het openbaar vervoer en bussen in de voorsteden;
 • verstrekking van gratis geneesmiddelen op recept als het kind de leeftijd van 6 jaar niet heeft bereikt;
 • het recht op een buitengewone opname van een baby in een voorschoolse instelling;
 • het verstrekken van gratis maaltijden op scholen en vakscholen;
 • zachte leningen om het huisvestingsprobleem op te lossen;
 • vergoeding van kosten voor de aankoop van kleding die nodig is voor het bijwonen van schoolklassen.

Moederlijke hoofdstad

Sinds 2007 heeft Rusland een nieuwe vorm van gezinsondersteuning geĆÆntroduceerd: moederskapitaal. Dit is de uitkering bij de geboorte van het tweede en volgende kind, op voorwaarde dat de ouders geen gebruik hadden gemaakt van het recht op aanvullende ondersteunende maatregelen van de staat. Het bedrag wordt jaarlijks geĆÆndexeerd, maar voor de periode van 2017 tot 2018 is het vastgesteld op 453.026 roebel. U kunt de ontvangen gelden op verschillende manieren besteden:

 • huisvesting verbeteren;
 • als pensioensparen van ouders;
 • onderwijs krijgen van een kind;
 • aankoop van goederen of diensten die nodig zijn voor de aanpassing van een gehandicapt kind in de samenleving.

Moeder met kinderen onder de dekens

Uitkering

Mensen die onder omstandigheden hun baan hebben verloren, de staat betaalt een maandelijkse uitkering. De uitkering wordt toegekend vanaf de eerste maand van inschrijving van een persoon in het arbeidsbureau. Het minimumbedrag waarop een burger vertrouwt, is 850 roebel, het maximum waarop hij kan rekenen is 4900 roebel. De waarde ervan wordt telkens afzonderlijk berekend en is afhankelijk van de eerdere verdiensten van de persoon:

 • 1-3 maanden – 75%;
 • 4-7 – 60%;
 • 8-12 – 45%;
 • verder – 1 minimumloon, waarop de districtscoĆ«fficiĆ«nt wordt toegepast.

Sociale bijstand aan mensen met een handicap

Mensen die hun vermogen om gedeeltelijk of volledig te werken hebben verloren, vallen onder de speciale bescherming van de staat. Het zijn betaalde pensioenen en uitkeringen, materiĆ«le steun en bepaalde uitkeringen worden verstrekt. De uitvoering van deze programma’s vindt plaats op federaal en regionaal niveau en het bedrag van de betalingen hangt rechtstreeks af van de mate van gezondheidsproblemen en de toegewezen groep voor mensen met een handicap..

Pensioenvoorziening

De staat voorziet in verschillende soorten pensioenen voor mensen met een handicap:

 • Arbeid. Van toepassing op personen die enige werkervaring hebben, maar die als arbeidsongeschikt worden erkend vanwege bedrijfsletsel of beroepsziekte.
 • Staat. Het wordt betaald aan burgers met een certificaat van een veteraan van de Grote Vaderlandse Oorlog, militairen, inwoners van het belegerde Leningrad, astronauten, mensen die zijn getroffen door straling of door de mens veroorzaakte rampen.
 • Sociaal. Toegewezen aan personen met een handicap 1, 2, 3 groepen, mensen met een handicap vanaf de kindertijd en kinderen met een handicap.

Voordelen en gratis diensten voor gehandicapten

De sociale bijstand van de staat in 2018 is om uitkeringen te verstrekken voor de aankoop van medicijnen, medische preparaten, behandeling in sanatoria en meer. Bovendien kunnen mensen met een handicap gratis gebruikmaken van een aantal diensten als ze alleenstaande burgers zijn of als het gemiddelde inkomen per gezinslid onder het bestaansminimum ligt:

 • juridische bijstand;
 • schoonmaak van gebouwen;
 • preferentiĆ«le registratie van eigendomsrechten;
 • begeleiding voor behandeling naar een medische instelling;
 • aankoop van voedsel en benodigdheden.

Staatssteun voor ouderen

Ouderen die met een welverdiende rust met pensioen gaan, ontvangen van de staat pensioenuitkeringen. Het wordt betaald aan iedereen die de wettelijk voorgeschreven leeftijd heeft bereikt en is afhankelijk van de duur van de dienst. Sinds januari 2018 worden de arbeidspensioenen geĆÆndexeerd met 3,7%. Ouderen die blijven werken, krijgen geen toeslag.

Iemand die het vereiste aantal jaren niet heeft kunnen afwerken, zoals blijkt uit een vermelding in het werkboek, ontvangt een sociaal pensioen. Ze worden vanaf april herberekend met 4,1%. Op voorwaarde dat het pensioen het bestaansminimum niet bereikt, betaalt de staat een aanvullende uitkering en stellen de regionale autoriteiten hun BPM-niveau vast.

Ouderen lezen

Thuis hulp

Burgers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en personen met een handicap komen in aanmerking voor bijstand aan huis. Voor de registratie moet u contact opnemen met het district geĆÆntegreerd centrum of de afdeling sociale diensten in uw regio en een verklaring schrijven waaraan u de nodige documenten moet hechten. Het wordt toegewezen aan alleenstaanden als ze niet zelfstandig kunnen bewegen en niet in hun eigen behoeften kunnen voorzien.

Preferentiƫle medische zorg

De lijst met voorkeuren en voordelen voor gepensioneerden wordt jaarlijks herzien. Staatssteun voor ouderen op het gebied van gezondheidszorg is:

 • hulp bij poliklinieken op de woonplaats en poliklinieken;
 • kortingen in het apotheeknetwerk voor de aankoop van medicijnen;
 • protheses en tandheelkundige behandelingen;
 • verwerving van technische revalidatie.

Spa behandeling

Een keer per jaar kunnen gepensioneerden gratis herstellen in elk sanatorium op het grondgebied van Rusland. Daarnaast vergoedt de staat reiskosten van en naar de rustplaats. Om een ā€‹ā€‹gratis kaartje te krijgen, moet u een verklaring schrijven en daarbij de mening van de behandelende arts bijvoegen, als basis voor het ondergaan van een spabehandeling. Als er op het moment geen vergunning nodig is, wordt de gepensioneerde in de rij gezet en meldt uiterlijk twee weken voor aanvang van de aankomst over de vrije zitplaats.

Voordelen voor alleenstaande moeders

Volgens de wet verschilt de sociale bijstand van de staat voor alleenstaande moeders in 2018 niet van de betalingen voor volledige gezinnen, als het inkomensniveau van een dergelijke vrouw niet lager is dan het bestaansminimum. Dan heeft ze recht op aanvullende betalingen, waarvan het bedrag afhangt van het aantal minderjarigen in het gezin en het inkomen per hoofd van de bevolking. Voor extra betalingen moet u contact opnemen met de MFC. In veel regio’s zijn er extra voordelen voor moeders die zelf een kind opvoeden..

Staatssteun voor studenten in 2018

Elke burger van de Russische Federatie heeft recht op gratis hoger of secundair technisch onderwijs op competitieve basis. Studenten die studeren aan voltijdse afdelingen van budgetafdelingen komen in aanmerking voor beurzen. Een aantal personen heeft het recht om via de staat sociale beurzen te ontvangen:

 • wezen en kinderen vertrokken zonder ouderlijke zorg;
 • mensen met een handicap;
 • slachtoffers van stralingsrampen;
 • personen opgevoed in ongedekte gezinnen;
 • militairen die meer dan drie jaar onder het contract hebben gediend.

De staat heeft een maandelijks minimum vastgesteld dat onderwijsinstellingen aan dergelijke personen moeten betalen:

 • studenten – 730 roebel;
 • studenten 2010 roebel.
Beoordeel dit artikel
( Nog geen beoordelingen )
Commentaar toevoegen

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: